برای واریز مبلغ محصول یا محصولات خریداری شده، با استفاده از کارتهای عضو “شبکه شتاب”، از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی بانک‌های “ملت” (به پرداخت ملت) یا “ملی” (سداد) و یا درگاه “زرین پال”، در صفحه تسویه حساب وبسایت زهکش، اقدام به پرداخت و تسویه حساب بفرمایید.